REGLEMENT SPAARKAS TAMTAM

 • Iedereen, vanaf 18 jaar, kan lid worden van de spaarkas, tot een aantal van 40 leden is bereikt. Bij inschrijving kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd. Per nummer kan slechts 1 persoon lid zijn.
 • Het MINIMUM te storten bedrag per week bedraagt € 1,00 en MAXIMUM € 100,00.
 • Wanneer er niet gestort is of minder dan € 1,00 wordt er een boete gerekend van € 1,00.
 • Bedragen kleiner dan € 1,00 vervallen aan de spaarkas. Bovendien wordt er een boete van € 1,00 gerekend.
 • Alle Euromunten en Eurobiljetten kunnen gespaard worden, behalve vreemde valuta. Valuta anders dan de Euro worden niet geteld en vervallen aan de spaarkas. Punt 3 en 4 zijn ook hier van kracht.
 • Indien een spaarder acht weken onafgebroken niet gestort heeft (zonder geldige reden), dan vervalt de deelname aan de teeravond. Er mag wel doorgespaard worden.
 • Spaarkas TamTam keert slechts 1 keer per jaar uit. Dit gebeurt op de jaarlijkse teeravond, dit is de laatste woensdag voor Carnaval. Bij een verschil van mening over het uitgekeerde bedrag kan alleen gereclameerd worden bij de spaarkascommissie, indien u in hun aanwezigheid uw envelop hebt geopend en geteld.
 • De teeravond is alleen voor leden (geen introducees) die langer dan een half jaar lid zijn of door de spaarkascommissie te bepalen. Vandaar 1 persoon per nummer.
 • Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk worden gedaan, middels een briefje in je spaarkasnummer. Vanaf dat moment worden geen boetes meer geteld. Na een opzegging wordt alleen uitgekeerd volgens punt 7. Tussentijdse opzegging is mogelijk, de spaarkascommissie bepaalt of je recht hebt op je teeravond.
 • De spaarkas wordt wekelijks geteld op donderdagavond om 21.00 uur, te beginnen 14 maart 2019. Wanneer bij de lichting de spaarkas is geopend mag er door niemand meer gespaard worden.
 • Het is 1 maal per jaar mogelijk om vooraf een bedrag ineens te storten, voor maximaal 4 weken. Dit om bijvoorbeeld een vakantieperiode te overbruggen. Dit dient schriftelijk te worden ingediend met betreffende periode en kan in je spaarkasvakje.
 • Spaarders welke het jaar afsluiten met een negatief saldo verplichten zich alle boetes alsnog te voldoen en worden het daarop volgende spaarjaar geweigerd als lid.
 • Bij meningsverschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de spaarkascommissie.
 • De spaarkascommissie bestaat altijd uit minimaal 3 personen en moet altijd oneven zijn.
 • Spaarders die om welke reden dan ook een caféverbod krijgen zijn met onmiddellijke ingang geschorst. Er worden geen boetes meer geteld. Uitkering in overleg met spaarkascommissie. Punt 7 en 8 blijven van kracht.